Gell Ball - Đạn Thạch

 Đạn Thường  Đạn Thường
50,000₫
 Đạn Trắng Cứng  Đạn Trắng Cứng
60,000₫